Dataskyddspolicy

Gäller Försäkring mot kvarstående skuld

AmTrusts dataskyddspolicy

AmTrust (närmare definierat nedan) kommer med anledning av ditt anmälda intresse för en försäkring eller tecknandet av din försäkring behandla dina personuppgifter. Med ”AmTrust” eller ”vi” menas i denna policy följande bolag inom AmTrust-koncernen: AmTrust Nordic AB (556737-0431) och AmTrust International Underwriters DAC (169384). Varje AmTrust-bolag som behandlar dina personuppgifter är att anse som personuppgiftsansvarig.

Denna policy är en sammanfattning av hur AmTrust behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i förhållande till vår personuppgiftsbehandling. Mer detaljerad information om AmTrusts personuppgiftsbehandling återfinns i vår dataskyddspolicy som du finner på AmTrusts hemsida www.amtrustnordic.se eller kan erhålla en kopia av genom att kontakta AmTrusts dataskyddsombud på postadress som anges nedan.

1. Vilken information samlar vi in?

De personuppgifter vi behandlar är främst sådana uppgifter du lämnar till oss men kan även inhämtas från tredje part t.ex. offentliga register, en försäkringsförmedlare, skadereglerare eller någon annan av våra samarbetspartners. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig är:

  • allmänna identifierings- och kontaktuppgifter samt övrig information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla produkter och tjänster till dig;
  • ekonomisk information och kontouppgifter;
  • information vi måste behandla enligt lag, såsom information som är nödvändig för att upptäcka, förhindra och utreda bedrägerier eller utföra kontroll mot ekonomiska sanktionslistor;
  • inspelade telefonsamtal; samt
  • marknadsföringspreferenser.

I den mån sådan information är nödvändig kan vi även komma att inhämta känsliga personuppgifter såsom uppgifter om hälsa och facktillhörighet, under förutsättning att du lämnat ditt samtycke till sådan behandling.

2. Vad gör vi med din information?

Personuppgiftsbehandling sker främst om sådan behandling är nödvändig med anledning av AmTrusts kontraktuella åtaganden gentemot dig eller med anledning av lagkrav. Vi kan även komma att behandla personuppgifter för att uppfylla våra berättigade intressen, såsom för marknadsföring eller produktutveckling. Personuppgifter som inte längre behövs för de i denna policy angivna ändamålen kommer att raderas.

3. Överföring av personuppgifter

AmTrust kan, om så är nödvändigt, lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom samma koncern, distributionspartners, tjänsteleverantörer eller statliga och andra offentliga myndigheter eller organ. Dina personuppgifter kan även komma att behandlas utanför EU/EES. AmTrust kommer däremot enbart föra över dina personuppgifter till land utanför EU/EES om mottagarlandet har en skyddsnivå som erkänts som adekvat av EU eller i annat fall om mottagaren har åtagit sig att hålla dina personuppgifter säkra i enlighet med EU-lagstiftning.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att neka till marknadsföring eller ändra dina markandsföringspreferenser, begära registerutdrag avseende de personuppgifter vi behandlar om dig, återkalla ditt samtycke till behandling av känsliga personuppgifter och framföra klagomål angående AmTrust personuppgiftsbehandling till relevant tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Du har även i vissa fall rätt att få dina uppgifter raderade eller rättade, begränsa eller invända mot personuppgiftsbehandling, erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande allmänt använt maskinläsbart format (dataportabilitet) samt motsätta dig automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Om du vill kontakta AmTrust angående vår personuppgiftsbehandling eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta AmTrust dataskyddsombud på följande adress.

Om din fråga rörAmTrust International Underwriters DAC;  AmTrust International Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irland

Om din fråga rör AmTrust Nordic AB; Data Protection Officer, AmTrust International, 2 Minister Court, Mincing Lane, London EC3R 7BB England

AmTrusts fullständiga dataskyddspolicy samt kontaktuppgifter till samtliga AmTrust-bolag finns tillgänglig på vår hemsida www.amtrustnordic.se.

 

Laddar