Förklaring till händelser i kreditupplysningen

Förklaring till händelser i kreditupplysningen i alfabetisk ordning:

Adressändring Du har bytt folkbokföringsadress.
Anmält förlorad ID-handling En anmälan till UC har skett om att du har förlorat din ID-handling. Det innebär att din kreditupplysning kompletteras med denna information.
Anmärkningar saknas Det finns inga anmärkningar registrerade på dig.
Antal krediter har ändrats Dina krediter har ändrats i antal.
Avhysning Du eller ditt företag har på grund av t.ex. obetald hyra tvingas flytta från din lägenhet, ditt kontor eller din verkstadslokal. Kallas i vardagligt tal för vräkning.
Betalningsföreläggande utslag Kronofogden har fastställt att din skuld får utmätas.
Beviljad kredit, förändring (gäller en eller flera krediter) En eller flera av dina beviljade krediter har förändrats enligt din/dina kreditgivare.
Från okänd till känd adress UC har numera en registrerad adress på dig.
Försatt i konkurs Du är försatt i konkurs av domstol.
Förändring av skuldsaldo Allmänna mål, minskning En skuld till stat eller kommun som finns registrerat hos Kronofogden har minskat/upphört.
Förändring av skuldsaldo Allmänna mål, ökning En skuld till stat eller kommun som finns registrerat hos Kronofogden har ökat/tillkommit.
Förändring av skuldsaldo Enskilda mål, minskning Skuld till privata/enskilda fordringsägare som finns registrerat hos Kronofogden har minskat/upphört.
Förändring av skuldsaldo Enskilda mål, ökning Skuld till privata/enskilda fordringsägare som finns registrerat hos Kronofogden har ökat.
Konkursansökan inlämnad Du själv, staten eller någon annan har ansökt dig om konkurs.
Konkursansökan saknas Du har haft en konkursansökan som blivit borttagen då visningstiden har passerat.
Missbrukat bankkonto Missbrukat bankkonto är ett checkkonto eller personkonto som avslutats av banken på grund av missbruk. Inrapporterat till UC av banken.
Missbrukat kontokort Missbruk av kontokredit. En kredit kopplat till ett kontokort har avslutats av kontokortsföretaget på grund av missbruk. Inrapporterat till UC av banker och finansbolag.
Misskött kredit Misskött kredit inrapporteras till UC då krediten i sin helhet är förfallen och förfallodagen har passerats utan att skulden har betalats.
Namnändring Du har bytt för eller efternamn.
Nya taxeringsuppgifter finns UC har erhållit den senaste inkomsttaxeringen.
Nytt skuldsaldo hos Kronofogden Du har fått en ny skuld registrerad hos Kronofogden.
Ny fråga hos UC Det har tagits en kreditupplysning på dig. Denna information visas under rubriken "Senaste frågor hos UC" i din Kreditupplysning (se tjänsten Min Upplysning).
Näringsförbud Du har erhållit näringsförbud då din näringsverksamhet misskötts. Näringsförbudet ska fastställas för en viss tid, vanligen 5 år. Under denna tid får du inte driva näringsverksamhet, vara bolagsman, styrelseledamot, VD, vVD, leda näringsverksamhet m.m. Näringsförbud regleras i lagen om näringsförbud och beslutas av tingsrätten.
Personuppgift skyddad Du har av skatteverket erhållit skyddad personuppgift.
Restförd accis En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Accis är en försäljningsskatt på motorfordon. Skatteskyldig är t ex tillverkare av motorfordon. Skatten gäller även importörer eller exportörer av fordon.
Restförd arbetsgivaravgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har gått vidare till Kronofogden.
Restförd avgift olovligt byggande En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Förutom byggnadsavgift skall tilläggsavgift tas ut om exempelvis byggnad uppförs eller uppförd byggnad används till annat ändamål.
Restförd byggen o särskild avgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov ska en byggnadsavgift tas ut. Avgiften är fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om lov hade meddelats. Särskild avgift kan tas ut om ett arbete utförs utan att det finns någon kvalitetsansvarig eller om byggnadsanmälan/rivningsanmälan ej har gjorts eller om arbetet utförts i strid mot bygglovet.
Restförd diverse statliga fordringar En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning.
Restförd diverse övriga fordringar En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning.
Restförd ekonomiskt bistånd En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Bistånd som har lämnats av exempelvis ambassad till svensk medborgare i utlandet. Detta har ej återbetalats i tid och därför överlämnats till Kronofogden.
Restförd kvarskatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har därför gått vidare till Kronofogden.
Restförd källskatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har därför gått vidare till Kronofogden.
Restförd lantmäterikostnad En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Kostnader för genomförande av fastighetsbildning. Exempel på förrättningskostnader är taxeavgift, ersättning till sakkunnig och syssloman, utgift för hantlangning som inte ingår i taxeavgift samt ersättning för skada. Regeringen, eller på dess uppdrag, länsstyrelse ger tillstånd för kommun att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäteriet är tillsynsmyndighet.
Restförd parkeringsavgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Felparkeringsavgift avser otillåten parkering på kommunens mark. Skulden har överlämnats till kronofogden.
Restförd punktskatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Konsumtionsskatt som endast tas ut på speciella varor och tjänster. Skatt som är en extra indirekt skatt som har överlämnats till kronofogden. Som exempel kan nämnas alkoholskatt, reklamskatt etc.
Restförd sanktionsavgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Sanktionsavgift är en administrativ sanktionsavgift som tillfaller staten. Kommuner, länsstyrelser och övriga centrala tillsynsmyndigheter beslutar om att sanktionsavgift skall betalas ut av verksamhetsutövare då denne t.ex. inte följer tillstånd eller villkor som har meddelats med stöd av miljöbalken.
Restförd skatt/avgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har därför gått vidare till Kronofogden.
Restförd studiemedelsavgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Om du inte betalar din studieskuld i tid skickar CSN (centrala studiestöds nämnden) detta till Kronofogden.
Restförd stämpelavgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Stämpelskatt skall erläggas till staten enligt denna lag för förvärv av fast egendom och tomträtter samt vid beviljande av inteckningar. Lag (1990:598). Skatten skall betalas till inskrivningsmyndigheten eller den myndighet regeringen bestämmer inom en månad från den dag, då beslut om skatten tillhandahålls sökanden. Innan beslutet om skatten har meddelats får skatten inte tas emot.
Restförd särskild A-skatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har därför gått vidare till Kronofogden.
Restförd tillkommande skatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har därför gått vidare till Kronofogden.
Restförd trängselskatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Trängselskatten har ej betalats i tid och överlämnats av vägverket till Kronofogden.
Restförd tull En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Vara som införs till tullområdet skall förtullas. Vid förtullning tar tullmyndighet ut tull, skatt och annan införselavgift. I samband med förtullningen kontrollerar tullmyndigheten att varan får införas.
Restförd TV-avgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. TV-licensen har ej betalats i tid och överlämnats av Radiotjänst till Kronofogden.
Restförd vägavgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Fordon över 12 ton ska erlägga en vägavgift. Lagen om vägavgifter trädde i kraft 1 feb 1998. Gäller såväl svenska som utländska fordon.
Restförd vägtrafikskatt En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Väg- eller fordonsskatt betalas för skattepliktiga fordon, dvs. de flesta fordon som inte är avställda eller tillfälligt registrerade. Beskattningsmyndighet för fordonsskatten är Skatteverket, Fordonsskatteenheten i Örebro. Vägverket ansvarar för vägtrafikregistret sänder ut inbetalningskort för fordonsskatten och följer upp betalningen.
Restförd överlastningsavgift En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Överlastningsavgift tas ut som en kompensation för att den som lastar för mycket på sitt fordon som framförs på allmän väg undandrar sig fordonsskatt. Överlastningsavgiften syftar alltså inte i första hand till att straffa den som kör med ett för tungt lastat fordon. Det blir ett problem då vägars och broars kapacitet inte räcker till. Avgiften beslutas av Länsstyrelsen efter anmälan av polismyndighet.
Restfört skattekonto En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har en skatteskuld som ej betalats och skulden har gått vidare till Kronofogden.
Restfört underhållsstöd En restföring är en obetald statlig skuld som har lämnats över till Kronofogden för indrivning. Du har inte betalt underhållsstöd för ditt/dina barn, vilket resulterar i att försäkringskassan har överlämnat skulden till Kronofogden.
Skuldsaldo saknas hos Kronofogden Du saknar skuld hos Kronofogden.
Skuldsanering beviljad Du har beviljats skuldsanering av kronofogden.
Skuldsanering ej aktuell Din skuldsanering har antingen återkallats eller inte beviljats av Kronofogden.
Skuldsanering upphävd Kronofogden har upphävt din skuldsanering.
Skuldsanering utreds Kronofogden utreder om skuldsanering ska beviljas.
Tidigare aviserad restföring reglerad och därmed sekretessbelagd En restförd skuld kan få sekretess hos Kronofogden. En sekretessbelagd skuld/anmärkning visas inte i kreditupplysningen. Om du får ytterligare en restförd skuld, inom 2 år hävs sekretessen på den första skulden/anmärkningen och den visas åter i kreditupplysningen tillsammans med den nya.
Tredskodom Domstolen har meddelat en så kallad tredskodom, vilket kan ske om du har uteblivit från domstolen eller om du inte svarat på domstolens skrivelser.
UC utreder dina uppgifter UC utreder dina uppgifter.
Underskott av kapital, förändring Ditt underskott av kapital har uppdaterats hos Skatteverket.
Utmätningsförsök, skuld obetald Kronofogden har försökt att driva in skulden, men det fanns inte tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden.
Utmätningsförsök, skuld obetald Kronofogden har försökt att driva in en skuld, men det fanns inte tillräckligt med tillgångar för att täcka skulden.
Utnyttjad kredit, förändring (gäller för en eller flera krediter) En eller flera av dina utnyttjade krediter har ökat enligt inrapportering från din/dina kreditgivare.
Återtagning, gods ej påträffat Du har köpt en vara på avbetalning med äganderättsförbehåll, vilket betyder att om betalning inte sker kan säljaren ta tillbaka varan. Varan har inte påträffats när kronofogden kommit för att hämta den.
Återtagning, gods påträffat Du har köpt en vara på avbetalning med äganderättsförbehåll, vilket betyder att om betalning inte sker kan säljaren ta tillbaka varan. Varan har påträffats när kronofogden kommit för att hämta den.
Äktenskapsförord förändrat Det har tillkommit ett nytt eller skett en förändring i ditt äktenskapsförord.
Ändrad fastighetsinformation Din fastighetsinformation har ändrats.
Ändrat fastighetsinnehav Ditt innehav av fastigheter har förändrats.
Överskott av kapital, förändring Ditt överskott av kapital har uppdaterats hos Skatteverket.
Laddar
;