Integritetspolicy


Så här behandlar vi information om dig

Denna integritetspolicy gäller från och med 2021-10-12.

UCs roll är att samla in, förädla och tillhandahålla information och tjänster på ett säkert, lagligt och korrekt sätt. Den verksamhet som bedrivs inom UC gynnar många olika intressenter och är till nytta för samhällets aktörer. UC ska därför inom ramen för det integritetsskyddande arbetet även verka för att undanröja hinder för flödet av personuppgifter mellan olika intressenter.

UCs verksamhet styrs av flera olika lagstiftningar med  dataskyddsförordningen och kreditupplysningslagen som tongivande. En viktig del i skyddet är att du informeras om de behandlingar som utförs. Därför beskriver vi här vilka syften vi har med informationsbehandlingen, vilken rättslig grund som föreligger, vilken information vi behandlar, vem som tar del av informationen, när den gallras samt vilka rättigheter du har som registrerad.

Informationen i detta dokument omfattar även behandling av personuppgifter som en följd av att du besöker och lämnar ifrån dig personuppgifter till oss på webbplatsen minuc.se. Om något annat bolag än UC AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen så framgår det, till exempel när du fyller i dina uppgifter på webbplatsen eller ingår avtal.

Övergripande information om kreditupplysningslagen

UC AB är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

I vårt kreditupplysningsregister finns samtliga folkbokförda privatpersoner i Sverige över 15 år, samt alla företag i Sverige. Vårt mål är att informationen ska behandlas så att personer vars information vi behandlar, samt myndigheter och samhälle ska har fullt förtroende för de behandlingar vi utför.

Kreditupplysningsverksamhet regleras av kreditupplysningslagen som innehåller kompletterande bestämmelser till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Lagen innebär bland annat att vi på UC har möjlighet att automatiskt uppdatera våra register med information, lagra, bearbeta och lämna ut densamma i form av kreditupplysningar.

Kreditupplysningslagen innehåller integritetsskyddande regler och du har bland annat rätt att efterfråga en begränsning av behandlingen, rätt att begära rättelse av missvisande eller felaktig information samt rätt till ett registerutdrag om dig själv.

Gallringsregler utifrån kreditupplysningslagen

Information om vilken information som finns i våra kreditupplysningar, vilka källor som tillhandahåller informationen samt vilka lagringstider som gäller återfinns på uc.se/källor. Kreditupplysningsverksamheten innebär inte att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig utan istället att vi tillhandahåller information till exempelvis banker, finansiella institut, myndigheter och andra företag och organisationer som i sin tur fattar olika ekonomiska beslut med hjälp av den information som vi tillhandahållit.

Information om behandlingar och laglig grund som sker enligt dataskyddsförordningen och kreditupplysningslagen

Vi på UC AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen www.minuc.se samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

UC behandlar personuppgifter utifrån de olika rättsliga grunder och ändamål som beskrivs nedan. Ingen av dessa behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

Uppgifter av allmänt intresse

All behandling som sker inom ramen för kreditupplysningslagen görs med den legala grunden allmänt intresse. Behandlingar som görs är följande:

 • Behandla dina uppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera tjänster, exempelvis identifiera dig.
 • Behandlingar som gör att vi kan vara behjälpliga om du kontaktar oss för exempelvis registerutdrag.

Förberedande och fullgörande av avtal

Ett huvudsakligt syfte med vår behandling är att kunna ingå eller fullgöra ett avtal med dig. Det innebär att vi behandlar personuppgifter för exempelvis följande syften:

 • För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster ex. administrera din betalning
 • För att du ska kunna anmäla dig till events, seminarium och utbildningar och för att vi ska kunna administrera dessa - För att vi ska kunna ta betalt för exempelvis olika produkter, tjänster och utbildningar
 • För att vi ska kunna skicka information till dig (inte marknadsföring)

Berättigat intresse

Ibland kan vi komma att behandla dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning. En intresseavvägning innebär att vi har vägt vårt (eller tredje parts) intresse av att behandla dina personuppgifter mot dina intressen och kommit fram till att våra intressen väger tyngre. Behandlingar som stödjer sig på intresseavvägning är:

 • För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss
 • För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik. Detta gör vi för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter
 • För att vi (om du inte begärt spärr) ska kunna skicka erbjudande och marknadsföring till dig

Lagkrav eller rättslig förpliktelse

Vi måste följa ett antal lagar och myndighetsbeslut och då hanterar vi dina personuppgifter för att till exempel:

 • Följa bokföringslagstiftning
 • För att kunna rapportera personuppgifter till olika myndigheter, t.ex. Skatteverket

Samtycke

Om en behandling av personuppgifter inte kan baseras på någon annan laglig grund kommer vi att be om ditt frivilliga samtycke. I dessa fall kommer vi tydligt att beskriva vilken information som samlas in och till vilket syfte på ett klart och tydligt sätt. Du kommer alltid att kunna återkalla ditt lämnade samtycke. Ett sådant återkallande gäller från och med återkallandet och framåt i tiden. Återkallandet kommer därför inte påverka lagligheten av den behandling som grundat sig på samtycket innan återkallandet gjordes.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på webbplatsen. Vid dessa tillfällen vidtar vi relevanta, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Information om förlorad ID-handling och spärrmarkering behandlas i enlighet med kreditupplysningslagen och lämnas därför även ut till företag, myndigheter och organisationer som har rätt att göra en ekonomisk bedömning på dig. Informationen om spärrmarkering delas även med andra kreditupplysningsföretag så att de kan tillhandahålla den informationen inom ramen för deras verksamheter.

Inom koncernen Enento Group PLC används flertalet tekniker och system gemensamt, ex. marknadsföringssystem och IT-miljöer. Detta gör vi för att vara mer produktiva och kostnadseffektiva. Av denna anledning kan dina personuppgifter delas med andra bolag inom koncernen.

Personuppgiftsbiträden

I vissa fall använder vi oss av personuppgiftsbiträden, ex. IT-tjänster och marknadsföringstjänster. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som vi har lämnat för behandlingen. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

Myndigheter

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Förutom den information som hanteras om dig i kreditupplysningsverksamheten så kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Företagsöverlåtelser

Om vi köper eller säljer verksamhet eller tillgångar, eller om vi till någon del förvärvas av en tredje part kan informationen komma att delas med köparen eller säljaren. (Den rättsliga grunden för sådant utlämnande är vårt berättigade intresse).

Till vilka länder överför vi dina personuppgifter

Vi kommer främst att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Men i vissa fall kan vi komma att behandla dina personuppgifter utanför EU/EES (även kallat tredje land).

I de fall vi överför dina uppgifter till tredje land kommer vi att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES, exempelvis genom att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på webbplatsen, köper tjänster och produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer och adress samt spärrmarkering.

När du använder webbplatsen och våra tjänster, kan vi komma att samla in följande information om dig.

 • Information om de tjänster som du har köpt.
 • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
 • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring 

kreditupplysningsverksamheten gäller särskilda regler vilket exempelvis innebär att information om förlorad ID-handling lagras i två år och din spärrmarkering ligger kvar i UCs kreditupplysningsregister som en notering under fem år från det att du har anmält spärren och tillhandahållit relevant underlag (om det inte är så att du har valt att avanmäla spärren dessförinnan).

Du kan läsa mer om hur länge vi sparar din information inom kreditupplysningsverksamheten på https://www.uc.se/integritetspolicy/.

Utöver vad som sker enligt kreditupplysningslagen sparar vi informationen om dig så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringstiden är beror alltså på vilket ändamål som uppgifterna behandlas.

Därutöver kan vi behandla uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Vid behandlingar som grundar sig på lagkrav eller andra rättsliga förpliktelser kan annan tid gälla, t.ex. för att uppfylla bokföringskrav (sju år efter innevarande år).

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

För behandlingar som grundar sig på vårt berättigade intresse kommer vi endast att behandla din information så länge som det berättigade intresset kvarstår.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev informeras du om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har vi en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Länkar på webbplatsen

På webbplatsen kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra domäner. Denna information gäller inte för dessa domäner och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa domäner. Du bör ta del av dessa domäners information innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Kontakta oss på UC

Skulle det vara någon information du saknar eller om du har frågor i övrigt är du alltid välkommen att höra av dig så ska vi göra vårt bästa för att besvara dina frågor. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.

Postadress: UC AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

E-post: kundservice@uc.se
Telefon: 08-670 90 00

UC AB har ett dataskyddsombud som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Dataskyddsombudet har följande kontaktuppgifter:
E-post: dataskydd@uc.se  


Följande bolag ingår i Enento Group PLC-koncernen (2194007-7):

 • UC AB (556137-5113)
 • UC Affärsinformation AB (556730-7367)
 • Suomen Asiakastieto Oy (0111027-9)
 • Emaileri Oy (2825248-8)

Registerutdrag

Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan adress. Ange i din förfrågan om du vill ha ett registerutdrag från kreditupplysningsregistret eller från kundregistret.

Postadress:

UC AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm

E-post: kundservice@uc.se

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@uc.se.

Du har enligt artikel 77 i Dataskyddsförordningen rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande adress. 
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm 
E-post: imy@imy.se

Laddar