Integritetspolicy

Så här behandlar vi information om dig

Notera att denna gäller från och med 2018-05-25.

Klicka här för nuvarande integritetspolicy

Information om kreditupplysningsverksamhet

UC AB är ett kreditupplysningsföretag med tillstånd från Datainspektionen att bedriva kreditupplysningsverksamhet. Den behandling som sker i kreditupplysningsverksamheten är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Lagstiftaren har därför kommit fram till att du som registrerad i kreditupplysningsregister inte har rätt att invända mot att information om dig behandlas och du har inte heller rätt att bli  raderad.

I vårt kreditupplysningsregister finns samtliga folkbokförda privatpersoner i Sverige över 15 år, samt alla företag i Sverige. Vårt mål är att informationen ska behandlas så att personer vars information vi behandlar, samt myndigheter och samhälle ska har fullt förtroende för de behandlingar vi utför.

Enligt kreditupplysningslagen har du rätt till ett registerutdrag om dig själv. Vid lämnande av kreditupplysningar kommer du att erhålla en kreditupplysningskopia som bland annat visar vem som begärt upplysningen. Det kan även vara värt att veta att den som begär en kreditupplysning om en privatperson ska ha ett så kallat legitimt behov av den. Kreditupplysningslagen i sin helhet hittar du här.

På webbplatsen www.uc.se finns mer information om dina rättigheter samt behandling av information inom ramen för kreditupplysningsverksamheten.

Information enligt Dataskyddsförordningen

Vi på UC AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På den här sidan ger vi dig bland annat en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar din information. Denna information gäller endast för webbplatsen www.minuc.se samt för de tjänster och produkter som finns på denna webbplats.

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling

Rättslig grund för behandling

För att du ska kunna anmäla dig till events och utbildningar och för att vi ska kunna administrera dessa.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att kunna identifiera dig vid köp och användning av tjänster på webbplatsen.

För att uppfylla en rättslig förpliktelse samt för att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att tillhandahålla och administrera tjänster till dig samt för att tillhandahålla information inom ramen för kreditupplysningsverksamhet när du lämnar information om förlorad ID-handling och spärrmarkering på egen begäran.

För att utföra en uppgift av allmänt intresse samt för att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.

För att vi ska kunna ta betalt för bl.a. produkter, tjänster, events och utbildningar.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.

För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.

För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.

För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig.

Vi behandlar även uppgifter om dig om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behandla uppgifterna, exempelvis för sådana ändamål som följer av bokförings- och skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning.

För olika typer av markandsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag inom UC-koncernen samt särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på webbplatsen. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Information om förlorad ID-handling och spärrmarkering behandlas i enlighet med kreditupplysningslagen och lämnas därför även ut till företag, myndigheter och organisationer som har rätt att göra en ekonomisk bedömning på dig. Informationen om spärrmarkering delas även med andra kreditupplysningsföretag så att de kan tillhandahålla den informationen inom ramen för deras verksamheter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Förutom den information som hanteras om dig i kreditupplysningsverksamheten så kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på minuc.se, köper tjänster och produkter eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är bl.a. namn, personnummer, adress, postnummer, telefonnummer, e-postadress, förlorad ID-handling och spärrmarkering.

När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

  • Information om de tjänster som du har köpt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

 Vi kan även komma att inhämta din adress från externa källor, såsom exempelvis SPAR.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är privatkund gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund.

I kreditupplysningsverksamheten gäller särskilda regler vilket exempelvis innebär att information om förlorad ID-handling lagras i två år och din spärrmarkering ligger kvar i UCs kreditupplysningsregister som en notering under fem år från det att du har anmält spärren och tillhandahållit relevant underlag (om det inte är så att du har valt att avanmäla spärren dessförinnan).

Dina rättigheter

Såsom fysisk person och vars personuppgifter som behandlas har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter och om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag (se adress nedan). Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet med kreditupplysningslagen. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är skyldigheter som följer av  bokförings- och skattelagstiftning och konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen

På minuc.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicys innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.       

Kontakta oss

UC AB (556137-5113) är ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga produkter och tjänster på webbplatsen. Kontakta oss gärna på nedan postadress, e-post eller telefon.
Postadress: UC AB, Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
E-post: kundservice@uc.se
Telefon: 08-670 90 00

UC har ett dataskyddsombud och dataskyddsexperter som gärna tar emot dina frågor kring personuppgifter och dataskydd. Du kan skriva till nedan e-post för att komma i kontakt med dem.
E-post: dataskydd@uc.se  

Registerutdrag
Vid förfrågningar om registerutdrag, vänligen skriv din förfrågan till nedan adress. Vänligen ange om du vill ha ett registerutdrag från kreditupplysningsregistret eller från kundregistret.
Postadress: UC AB, Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
E-post: kundservice@uc.se

Klagomål
Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på kundservice@uc.se  eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress.
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

 

 

Integritetspolicy

UC:s integritetspolicy uppdaterades den 2017-03-23 - gäller till och med 2018-05-24

Vi på UC värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis i PuL. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I vår integritetspolicy ger vi dig en översiktlig beskrivning över hur vi bl.a. samlar in, använder, delar och lagrar din information när du tar del av UC:s privattjänster, exempelvis men inte uteslutande från webbplatsen www.minuc.se.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vilka personuppgifter samlas in?
När du registrerar dig för en tjänst, skickar en kontaktförfrågan, skaffar prenumeration på nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Vi har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att behandlas för följande ändamål.

  • Administration av tjänster Exempel på detta är att UC ska kunna avisera dig om att en förändring i den egna personinformationen har skett. UC använder även dina personuppgifter för att ta betalt för den valda tjänsten och för att säkerhetsställa att rätt person är kopplad till kundinformationen i våra system. Vidare använder UC dina personuppgifter för ett erbjuda eventuell förlängning av berörd tjänst eller för att informera dig som kund om UC:s övriga tjänster.
  • Personuppgifterna utgör även underlag för statistiska ändamål såsom marknads- och kundanalyser samt marknadsföringsändamål. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål av UC och av andra bolag i koncernen.
  • Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • UC använder så kallade cookies på internet och det sker också en automatisk registrering av besökarens IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Mer information om cookies.

Vem är mottagare av uppgifterna?
För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av UC men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag eller av våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer.

Om du köpt en tjänst genom en samarbetspartner kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till denne. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra särskilt utvalda samarbetspartners. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi delar inte dina personuppgifter med något annat företag för marknadsföringsändamål annat än till UC och andra bolag i dess koncern.

Vad har du för rättigheter?
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du begära detta skriftligt i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med fyra månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur ser UC på säkerhet?
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade mot intrång. UC har emellertid en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda personuppgifter som kommer i vår kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda informationen mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Vad gäller för länkar?
I olika sammanhang (exempelvis på www.minuc.se) kan UC länka och/eller hänvisa till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Hur gör jag om jag vill återkalla mitt samtycke?
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse begränsas till att endast avse den del av behandlingen som rör direkt marknadsföring. Resterande personuppgifter är nödvändiga för att UC ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig.  Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden avanmäler du detta i länk i utskicket. För övriga frågor kring avregistrering, vänligen kontakta kundtjänst (uppgifter nedan).

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter
UC AB är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling som sker exempelvis vid besök på www.minuc.se eller i samband med registrering för och tillhandahållande av tjänster från UC. UC AB (556137-5113), Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm

Kontakta oss gärna på ovan postadress eller på vår gemensamma e-post eller telefon nedan.

E-post: Info@uc.se

Telefon: 08-6709000

Registerutdrag
Registerutdrag skickas till personuppgiftsansvarigt bolag på ovan angivna postadress. Märk kuvertet med ”registerutdrag”.

Vi hoppas du har fått tillräcklig information om vår behandling av dina personuppgifter.  Om du önskar mer information är du välkommen att höra av dig till oss. 

Laddar