Integritetspolicy

Integritetspolicy

UC:s integritetspolicy uppdaterades den 2017-03-23

Vi på UC värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis i PuL. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I vår integritetspolicy ger vi dig en översiktlig beskrivning över hur vi bl.a. samlar in, använder, delar och lagrar din information när du tar del av UC:s privattjänster, exempelvis men inte uteslutande från webbplatsen www.minuc.se.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Vilka personuppgifter samlas in?
När du registrerar dig för en tjänst, skickar en kontaktförfrågan, skaffar prenumeration på nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Vi har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?
Personuppgifter som du lämnar till oss kan komma att behandlas för följande ändamål.

  • Administration av tjänster Exempel på detta är att UC ska kunna avisera dig om att en förändring i den egna personinformationen har skett. UC använder även dina personuppgifter för att ta betalt för den valda tjänsten och för att säkerhetsställa att rätt person är kopplad till kundinformationen i våra system. Vidare använder UC dina personuppgifter för ett erbjuda eventuell förlängning av berörd tjänst eller för att informera dig som kund om UC:s övriga tjänster.
  • Personuppgifterna utgör även underlag för statistiska ändamål såsom marknads- och kundanalyser samt marknadsföringsändamål. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • Personuppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål av UC och av andra bolag i koncernen.
  • Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • UC använder så kallade cookies på internet och det sker också en automatisk registrering av besökarens IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål. Mer information om cookies.

Vem är mottagare av uppgifterna?
För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av UC men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag eller av våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer.

Om du köpt en tjänst genom en samarbetspartner kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till denne. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till andra särskilt utvalda samarbetspartners. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi delar inte dina personuppgifter med något annat företag för marknadsföringsändamål annat än till UC och andra bolag i dess koncern.

Vad har du för rättigheter?
Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du begära detta skriftligt i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med fyra månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur ser UC på säkerhet?
Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade mot intrång. UC har emellertid en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda personuppgifter som kommer i vår kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda informationen mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Vad gäller för länkar?
I olika sammanhang (exempelvis på www.minuc.se) kan UC länka och/eller hänvisa till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Hur gör jag om jag vill återkalla mitt samtycke?
Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse begränsas till att endast avse den del av behandlingen som rör direkt marknadsföring. Resterande personuppgifter är nödvändiga för att UC ska kunna tillhandahålla tjänsten till dig.  Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler e-postmeddelanden avanmäler du detta i länk i utskicket. För övriga frågor kring avregistrering, vänligen kontakta kundtjänst (uppgifter nedan).

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter
UC AB är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling som sker exempelvis vid besök på www.minuc.se eller i samband med registrering för och tillhandahållande av tjänster från UC. UC AB (556137-5113), Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm

Kontakta oss gärna på ovan postadress eller på vår gemensamma e-post eller telefon nedan.

E-post: Info@uc.se

Telefon: 08-6709000

Registerutdrag
Registerutdrag skickas till personuppgiftsansvarigt bolag på ovan angivna postadress. Märk kuvertet med ”registerutdrag”.

Vi hoppas du har fått tillräcklig information om vår behandling av dina personuppgifter.  Om du önskar mer information är du välkommen att höra av dig till oss. 

Laddar