Allmänna villkor

För att använda tjänsterna på minUC.se måste du godkänna våra villkor.

Allmänna villkor

Dessa villkor gäller från och med den 18 maj 2020.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor samt de övriga bestämmelser, instruktioner och policys som dessa allmänna villkor hänvisar till (fortsättningsvis benämnda som "villkoren") gäller då UC AB (fortsättningsvis benämnt som "UC") tillhandahåller en tjänst från webbplatsen www.minuc.se (fortsättningsvis benämnd som "tjänsten" eller "tjänsterna") till en privatperson (fortsättningsvis benämnd som "kund" eller "kunden"). Tjänsternas närmare innehåll anges i vid var tid gällande beskrivning av tjänsterna på www.minuc.se (fortsättningsvis benämnd som "webbplatsen"). Innehållet vid kundens accept vid registrering samt villkoren utgör avtalet mellan UC och kunden (fortsättningsvis benämnt som "Avtalet"). Inom ramen för tjänsterna tillhandahåller UC kreditupplysnings- och informationstjänster till kunden. Kreditupplysningstjänster regleras av kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173), dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

2. Registrering och godkännande av villkoren

Genom att kunden registrerar sig för tjänsten godkänner kunden villkoren i detta Avtal och informeras om att för tjänsten nödvändiga personuppgifter registreras i enlighet med UC:s vid var tid gällande Integritetspolicy för privattjänster. Vid registrering uppstår ett bindande avtal mellan kunden och UC. UC förbehåller sig rätten att vägra tillhandahålla tjänsterna om beställning eller nyttjande av tjänsterna sker i strid med villkoren i detta Avtal.

3. Beställning och inloggning

Beställning av tjänst och registrering sker på webbplatsen (www.minuc.se), via telefon eller annan kanal som UC vid var tid tillhandahåller kunden.

Efter registrering skickar UC en bekräftelse om beställning till kunden. Kunden kan efter beställningen logga in med e-legitimation och ta del av tjänsten.

4. Villkor för nyttjande av tjänsterna

Tjänsterna Min Bevakning som ingår i UC ID-Skydd samt Min Upplysning är tillgängliga för privatpersoner från 16 år och som är folkbokförda i Sverige. För personer under 18 år krävs målsmans samtycke för att få tillgång till tjänsterna.

Tjänsten Mitt Kreditbetyg, som också ingår i tjänsten Kreditkollen, är tillgänglig för privatpersoner från 18 år och som är folkbokförda i Sverige.

Tjänsten Digital Brevlåda är tillgänglig för privatpersoner från 16 år och som är folkbokförda i Sverige.

Kunden får enbart använda tjänsten för eget bruk och i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Nyttjande av annans personuppgifter vid beställning och nyttjande av tjänsten är förbjudet och överträdelser kan komma att polisanmälas.

5. Tjänster

Se bilaga 1 nedan för fullständiga tjänstevillkor.

6. Pris och villkor för betalning

Kunden ska betala det pris som anges på webbplatsen, eller som annars överenskommes med UC,  i samband med beställning av respektive tjänst. Om kunden köper tjänst via webbplatsen gäller kortbetalning som betalningsmetod och om kunden väljer att köpa tjänst via telefon erlägger kunden betalning mot faktura.

Kortbetalning

Vid betalning med kort dras beloppet omgående vid köp av tjänst. Vid månatliga abonnemang sker automatiska kortbetalningar samma dag varje månad.

Om täckning saknas vid den automatiska kortbetalningen förbehåller sig UC att göra ytterligare uttagsförsök under de kommande fjorton (14) dagarna. Om det fortfarande saknas täckning efter fjorton (14) dagar kommer UC att sända kunden en faktura med det totala kvarstående beloppet för abonnemangstiden. UC får även sända kunden en faktura om kortet blir ogiltigt eller om den automatiska kortbetalningen av annan anledning inte går att genomföra. Om kunden mottar faktura är betalningstiden fjorton (14) dagar. Om kunden är sen med betalningen debiteras dröjsmålsränta med för närvarande 24 %. Kunden riskerar även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse och inkasso vid utebliven betalning.

Påminnelseavgiften är för närvarande sextio (60) kronor. UC har rätt att pantsätta eller överlåta sin fordran enligt faktura.

Fakturabetalning

Vid fakturabetalning är betalningstiden fjorton (14) dagar. Om kunden är sen med betalningen debiteras dröjsmålsränta med för närvarande 24 %. Kunden riskerar även att bli skyldig att betala avgifter för påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Påminnelseavgiften är för närvarande sextio (60) kronor. UC har rätt att pantsätta eller överlåta sin fordran enligt faktura.

7. Information om behandling av personuppgifter

UC värnar om kundens personliga integritet och följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. När kunden köper, eller på annat sätt erhåller, de tjänster som omfattas av dessa villkor kommer UC att behandla personuppgifter för de ändamål och på de villkor som framgår av UC:s integritetspolicy. Det är framförallt personnummer, e-postadress och mobilnummer som kommer att behandlas med anledning av att UC ska kunna tillhandahålla tjänster till kunden enligt Avtalet. I samband med att kunden erhåller tjänst erhåller kunden information om integritetspolicyn och bekräftar mottagandet av informationen. Kunden kan även finna informationen här.

8. Ändring av pris och villkor

UC förbehåller sig rätten att ändra villkoren, exempelvis men inte uteslutande avseende pris för tjänsterna, med anledning av t.ex. villkorsändring som följer av höjda priser från leverantörer, förändrad lagstiftning eller myndighets beslut eller åtgärd. Ändringarna träder i kraft tidigast trettio (30) dagar efter att meddelande om ändrade villkor/priser lämnats till kunden. Om kunden inte accepterar en ändring har denne rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag ändringen ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses kunden ha godkänt ändringen.

Om UC och kunden har överenskommit om bindningstid för tjänst får en ändring av villkor/pris som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden. UC har däremot rätt att ändra villkor/pris med ikraftträdande under gällande bindningstid om ändringen förorsakats av övermäktiga omständigheter (s.k. force majeure). Om kunden inte accepterar en ändring har denne rätt att omedelbart och avgiftsfritt säga upp Avtalet före den dag ändringen ska börja gälla. Om uppsägning inte görs anses kunden ha godkänt ändringen.

Meddelande om ändrade priser och övriga villkor som är till nackdel för kunden lämnas till kunden via den e-postadress som kunden angett till UC eller via post. Meddelanden som lämnats via e-post anses ha nått kunden omedelbart. Har meddelande skickats till kunden via post, ska meddelandet anses ha nått kunden senast på femte dagen efter avsändandet. Övriga ändringar, dvs. ändringar som inte är till nackdel för kunden, kan UC – oavsett om meddelande sker via e-post eller post - meddela genom att publicera dessa på webbplatsen och då anses meddelandet ha nått kunden på publiceringsdagen.

9. Ångerrätt

Kunden har i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att frånträda avtalet genom att till UC sända ett meddelande inom fjorton (14) dagar från beställning av tjänsterna. Om kunden väljer det finns möjlighet att använda standardformulär för utövande av ångerrätt, vilket finns på Konsumentverkets hemsida www.kov.se. Ångerrätten bortfaller om kunden inom denna period har börjat nyttja tjänsterna.

10. Reklamation

Invändning mot faktura eller begäran om prisavdrag eller skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett invändningen eller begäran upptäckts eller bort upptäckas. Reklamation kan framföras muntligen eller skriftligen. Begäran om skadestånd ska dock alltid göras skriftligen.

11. Ändring av personuppgifter

Kunden skall underrätta UC om ändringar i personuppgifter, och annat som kan tänkas påverka UC:s skyldigheter och rättigheter enligt dessa villkor. Kunden ansvarar för att uppgifter om e-postadress och telefonnummer är aktuella. Ändringar av e-postadress och/eller telefonnummer gör kunden inloggat på webbplatsen.

Vid ändring av adress är det kundens ansvar att utskick som UC skickar till kundens folkbokföringsadress vidarebefordras till kundens nya adress. Detta kan ske genom ändring av folkbokföringsadressen hos Skatteverket alternativt att lägga en hänvisning hos de företag som levererar post från folkbokföringsadressen till den nya bostadsadressen.

12. Force majeure

UC är befriad från skyldighet att ersätta skada, fullgöra förpliktelse och/eller att tillhandahålla tjänsten, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför UC:s kontroll ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelserna och/eller tillhandahållande av tjänsten. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från UC:s underleverantör som orsakats av befriande omständighet. Såsom befriande omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

I fall av händelse som utgör befriande omständighet ska UC snarast underrätta kunden om den uppskattade omfattningen av händelsen och den förväntade längden under vilken UC inte kommer att kunna fullgöra förpliktelse och/eller tillhandahålla tjänsten.

13. Tillgänglighet

Tjänsterna är normalt tillgängliga 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. UC garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att tjänsterna är fria från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. UC förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av tjänsterna för serviceändamål, t.ex. underhåll och uppgraderingar.

14. Begränsning av UC:s ansvar

Kunden har rätt till ersättning för direkt skada som UC förorsakat genom vårdslöshet. Kunden har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. UC ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av tjänsten eller kundens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av tjänsten. UC ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Begräsningarna av UC:s skadeståndsskyldighet ovan gäller inte vid uppsåt eller grov vårdslöshet från UC:s sida.

15. Avtalstid och uppsägning av avtal

Avtalets bindningstid för respektive tjänst anges på webbplatsen eller i separat avtal/överenskommelse med kunden.

Om UC och kunden har avtalat om att Avtalet ska gälla för viss tid (abonnemang), kan Avtalet tidigast sägs upp vid avtalstidens (abonnemangets) utgång, avtalet löper då ut efter en (1) månad. Vid utebliven uppsägning förlängs Avtalet automatiskt att gälla tillsvidare med en (1) månads uppsägningstid.

16. Verkningar av avtalets upphörande och förtida upphörande

Vid avtalets upphörande upphör kundens rätt att nyttja tjänsterna.

Om kunden säger upp Avtalet med anledning av ändring i dessa villkor eller priser till vilka tjänsterna tillhandahålls, krediterar UC kunden i förekommande fall det belopp som avser tiden efter avtalets upphörande, om kunden betalat i förskott för att nyttja tjänsterna. Om kunden väljer att betala för tjänst i förtid efter det att en abonnemangstid har löpt ut och, av någon anledning, säger upp Avtalet, krediterar UC kunden i förekommande fall det belopp som avser tiden efter Avtalets upphörande.

17. Överlåtelse

UC äger rätt att överlåta Avtalet till ett annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandhåller tjänsten.

18. Rättsliga åtgärder och tvistlösning

Tolkning och tillämpning av detta Avtal ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av detta Avtal eller villkor ska avgöras av allmän domstol. Kunden kan vid klagomål även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser:

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5
Box 174, 101 23 Stockholm

19. Kontaktuppgifter
UC AB
Organisationsnummer: 556137-5113
Postadress: 117 88 Stockholm
E-post: minuc@uc.se
Hemsida: www.minuc.se

 

Bilaga 1 – Tjänster

Tjänsten UC ID-Skydd

Tjänsten innefattar bevakning, onlinebevakning, telefonassistans, en försäkring mot kvarstående skuld samt en rättsskyddsförsäkring. Telefonassistansen och försäkringsmomenten kan endast nyttjas av en kund för bedrägerier som följd av en ID-kapning som kunden inte kände till innan tjänsten UC ID-Skydd beställdes.

UC Bevakning
UCs Bevakningen innebär att kunden får en avisering via sms eller epost direkt om någon tagit en kreditupplysning på kunden via UC. En avisering skickas till kunden inom tjugofyra (24) timmar om någon annan uppgift i kundens kreditupplysning hos UC ändras, se vad som är inkluderat på www.minuc.se/aviseringar.

Onlinebevakning

Onlinebevakning innebär att kunden kan bevaka vissa av sina egna personuppgifter såsom exempelvis e-postadress, bank- och betalkort, passnummer och personnummer. Bevakning sker både i den synliga som dolda delen av internet (deep och dark web). Onlinebevakning är en separat tjänst som kunden kan välja att utnyttja. Om kunden vill nyttja onlinebevakningen måste kunden själv logga in på webbplatsen och personligen aktivera tjänsten samt lägga in uppgifter för bevakning. Genom att kunden aktiverar Onlinebevakning ingås ett separat avtal med Tenerity AB (”Tenerity”) som levererar tjänsten. När tjänsten aktiveras skickar UC, på uppdrag av kunden, namn, e-post och UC kundnummer till Tenerity som med uppgifterna skapar ett konto för tjänsten. Genom att på kundens begäran skicka uppgifterna till Tenerity kan UC administrera tjänsten till kunden.

Villkor och Privacy Policy för Onlinebevakning

Telefonassistans
Telefonassistansen innebär att kunden kan ringa dygnet runt för att få assistans vid en ID-kapning. Kunden kan via assistansen få förebyggande information om hur man skyddar sig mot ID-kapning. Vidare kan kunden även få hjälp med att fastslå om ID-kapning har skett och om så har skett även få hjälp med att begränsa omfattningen av stölden. Ibland måste en fullmakt upprättas för att assistansen ska kunna innefatta inhämtning av information och/eller begränsa stölden. Exempel på åtgärder som kunden kan få hjälp med för att begränsa en ID-kapning är att;

  • förlustanmäla förlorad ID-handling,
  • upprätta bedrägerispärr,
  • bestrida och avvisa orättmätiga betalningskrav samt
  • avlägsna orättmätiga anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser.

Följande assistans ingår exempelvis inte;

  • identitetsstöld som har samband med kundens arbete eller tjänsteutövning,
  • identitetsstöld som har uppstått till följd av kundens, eller någon i dennes hushåll, straffbara handlingar eller grova vårdslöshet,
  • eventuell ekonomisk förlust,
  • åtgärder som normalt utförs av en advokat eller kostnaderna för juridiskt biträde samt
  • krav från fordringsägare utanför Norden.

Kunden har skyldighet att anmäla bedrägeriet så snart en identitetsstöld upptäckts, uppvisa bekräftelse på polisanmälan samt skaffa fram korrekta upplysningar och tillgängliga dokument om omständigheterna som har betydelse i ärendet. Tjänsten garanterar inte att en borgenär drar tillbaka sina krav. Telefonassistansen levereras av Tenerity AB (”Tenerity”).

Försäkring mot kvarstående skuld
UC ID-Skydd innefattar en försäkring mot kvarstående skuld. Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som ingår i priset för UC ID-skydd. Försäkringen ingår så länge som UC har ett gällande gruppavtal med en försäkringsgivare. Om avtalet med försäkringsgivaren upphör att gälla och inget nytt ingås kommer försäkringen upphöra den dag kunden fått meddelande därom.

Försäkringen täcker den ekonomiska förlust som kan finnas kvar efter att UC har utfört tjänsten ”Telefonassistans” och som kunden drabbats av till följd av ett bedrägeri som bygger på en identitetsstöld.

Rättsskyddsförsäkring
UC ID-Skydd innefattar en rättsskyddsförsäkring. Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring som ingår i priset för UC ID-skydd. Försäkringen ingår så länge som UC har ett gällande gruppavtal med en försäkringsgivare. Om avtalet med försäkringsgivaren upphör att gälla och inget nytt ingås kommer försäkringen upphöra den dag kunden fått meddelande därom.

Rättsskyddet fungerar som ett komplement till den kvarstående skuld-försäkring och täcker ombuds- och rättegångskostnaderna om det, efter att försäkringsbeloppet i kvarstående-skuld försäkringen utnyttjats till fullo, finns något belopp kvar att tvista om.

Försäkringsdokument

För ID-Skydd med 12 månaders bindningstid gäller följande:

För ID-Skydd utan bindningstid gäller följande:

För samtliga ID-Skydd köpta från och med 2022-01-10 gäller följande:

Specifikt om UC ID-Skydd Familj och 2xUC ID-Skydd

Tjänsten UC ID-Skydd finns som olika paketlösningar, UC ID-Skydd Familj och 2xUC ID-Skydd. Specifikt för paketlösningarna är att en kund har betalansvaret för tjänsten och har rätt att bjuda in medlem/medlemmar till sitt paket.

Inbjudna medlemmar betalar inget men erhåller samma tjänst som betalande kund. Avtalstiden för betalande kund och inbjudna medlemmar kan vara olika. Betalande kund har inledningsvis ett abonnemang med 12 månaders bindningstid, som därefter övergår i avtal med en (1) månads uppsägningstid. Inbjuden medlem har, under betalande kunds abonnemangstid, ett tillsvidareavtal med en (1) månads uppsägningstid.

Betalande kund har rätt att säga upp de inbjudna medlemmarna i enlighet med gällande uppsägningstid och bjuda in nya medlemmar till paketet.

Tjänsten Kreditkollen

Tjänsten tillhandahålls på webbplatsen och innefattar kundens kreditrapport samt information om privatekonomi.

Kreditrapport

Kreditrapporten innehåller information rörande kundens kreditengagemang samt kundens egen kreditupplysning och kreditbetyg vid den tidpunkt då tjänsten tecknas. Kreditupplysningen ger information om bland annat registrerad inkomst samt skulder. Kundens kreditbetyg motsvarar kundens kreditvärdighet och presenteras utifrån en skala i intervallet 0,1% till 99,9%.

Information

Kunden erbjuds möjlighet att sätta upp målsättningar och anta utmaningar för sin privatekonomi. Kunden erbjuds också tips på hur kunden kan förbättra sin ekonomi och sitt förhandlingsläge med banken. Vid väsentliga förbättringar i sin privatekonomiska situation kommer kunden att belönas med utmärkelser.

Tjänsten Min Upplysning

Via tjänsten Min Upplysning kan kunden ta del av sin egen kreditupplysning som ger information om bland annat registrerad inkomst samt skulder vid den tidpunkt då tjänsten tecknas. Kunden har tillgång till tjänsten i 72 timmar från tecknandet.

Tjänsten Mitt Kreditbetyg

Tjänsten presenterar UC:s bedömning av kundens kreditbetyg vilket motsvarar kundens kreditvärdighet. Kreditbetyget presenteras utifrån en skala i intervallet "svagt" till "utmärkt". Kunden har tillgång till tjänsten i en vecka (7 dagar) från tecknandet.

Tjänsten Bedrägerispärr

Tjänsten innebär att kunden kan spärra sin kreditupplysning hos UC. Tjänsten är ett samarbete mellan, för närvarande, fem (5) kreditupplysningsbolag, se webbplatsen för mer information om vilka bolag som ingår i samarbetet.

Kunden kan initialt lägga en temporär spärr om två (2) veckor. Inom dessa två (2) veckor ska kunden skicka en polisanmälan till UC. När UC erhållit kundens polisanmälan granskas den och beslut fattas av UC om lagd spärr kan förlängas och gälla för en tid om fem (5) år. För närvarande kan kunden lägga tre (3) stycken temporära spärrar om fjorton (14) dagar under en tolvmånaders period. Spärr kan för närvarande endast läggas/hävas elektroniskt på webbplatsen helgfria vardagar mellan 08.00-17.00.

Tjänsten Digital Brevlåda

Tjänsten tillhandahålls på webbplatsen och innebär att kunden får sina kopior på kreditupplysningar i digitalt format (PDF).

Kunden aktiverar den digitala brevlådan genom att aktivera tjänsten i inloggat läge på webbplatsen. Vid aktivering av tjänsten upphör utskick av kreditupplysningskopian till andra valda digitala brevlådor av, samt det postala utskicket stoppas.

Kunden erhåller ett e-postmeddelande till sin angivna e-postadress när en ny kreditupplysningskopia finns tillgänglig. Denna kommunikation är en del av tjänsten och kan inte väljas bort. Det är kundens ansvar att ange en korrekt e-postadress kopplat till sitt konto.

Kreditupplysningskopian finns tillgänglig i den digitala brevlådan i fyra (4) månader och raderas därefter.

Kunden kan när som helst avregistrera sig från tjänsten. Vid avregistrering återinförs det postala utskicket eller andra digitala brevlådor som kunden valt att erhålla sin kreditupplysningskopia via.

Laddar