Frågor och svar om Min Kreditupplysning

Om du ska söka ett lån eller kredit görs det vanligtvis en kreditupplysning på dig. Detta betyder att banken, eller den kreditgivare där du söker lån, får ut  en sammanställning över din ekonomiska ställning, om du har aktiva skulder eller betalningsanmärkningar hos Kronofogden, ditt civilstånd, och om du har aktiva och icke aktiva krediter eller lån. Den här informationen används sedan som en del i den bedömning banken gör för att avgöra om de ska bevilja ditt lån eller inte. Det är inte alltså UC som beslutar om krediten ska beviljas eller inte. Om du blir nekad ett lån eller en kredit ska du alltid vända dig till företaget där du ansökt.

 

I Sverige finns fem stora kreditupplysningsföretag; UC, Bisnode, Creditsafe, Decidas och Syna och du har säkert någon gång fått brev från ett av dessa. Då har du mottagit en upplysningskopia, en översikt av den informationen som företaget har tittat på, samt information om vilket företag som gjort kreditupplysningen på dig. Detta brev måste skickas ut enligt lag av alla svenska kreditupplysningsföretag.

 

Har du frågor om varför upplysningen har tagits?

Om du har frågor ska du alltid i första hand kontakta företaget som har gjort upplysningen. Om det är en fråga som du inte känner igen eller som är felaktig, kontakta då det kreditupplysningsföretag som gjort upplysningen.

Läs mer om Min Upplysning

Information om dina lån och krediter hämtas från de kreditinstitut som ingår i det samarbete som sköts av UC. Endast de som rapporterar in uppgifter om krediter till UC får i sin tur ta del av uppgifterna. Huruvida denna uppgift återfinns i en upplysning beror alltså på vem som beställt upplysningen.

De flesta större kreditgivare rapporterar varje månad om förändringar i dina lån och krediter till UC. De krediter som ingår i upplysningen är blanco, avbetalnings- och kortkrediter samt bolån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppdatering sker varje månad. Helt nya krediter kan därför saknas i din upplysning. Kredit, t.ex. ett bostadslån, anges i sin helhet för var och en som är ansvarig för krediten/lånet.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vår Kundservice inte kan kommentera enskilda fall och inte heller svara på om eller vilka krediter du har. Detta grundar sig i säkerheten om den enskilde personen. Vi ber om överseende för detta!

Varje gång en kreditupplysning beställs på dig är vi enligt kreditupplysnings-lagen (KuL) skyldiga att skicka dig en kopia där det framgår vem som beställt upplysningen.

Kreditupplysningar används som underlag för kreditbedömningar och andra bedömningar av ekonomiska risker. En kreditbedömning bygger på tanken att risken är mindre hos en kredittagare som tidigare uppfyllt sina ekonomiska åtaganden och större hos en person som tidigare misskött sina betalningar.

Det är alltid kreditgivaren som avgör om en kredit ska beviljas eller inte, inte UC.

Läs mer om Riskprognos här

Kreditgivaren reglerar sin kreditgivning med hjälp av ett antal kriterier, till exempel inkomst, anmärkningar och anställningsförhållanden.

Det är alltså kreditgivaren som kan ge svar och inte UC på denna fråga.

Alla kreditgivare har olika kriterier. Ibland förekommer det att kreditgivaren bett UC att lägga till en kommentar, eller ett "kreditråd". Rådet är baserat både på upplysningens redovisade uppgifter och på de uppgifter som eventuellt lämnats i ansökan.

Du behöver därmed inte ha en anmärkning för att rådet "kredit bör ej beviljas" ges. Vill du ha mer information om varför du inte har beviljats kredit, kontakta det företag där du sökt kredit.

Vi kan av sekretesskäl inte svara på enskilda fall. Om du vill veta hur många gånger du blivit omfrågad under de senaste 12 månaderna kan du se detta i din egen kreditupplysning, som du beställer här på minUC.se.

Det finns fem stora kreditupplysningsföretag i Sverige; UC, Bisnode, Creditsafe, Syna & Decidas. Men, vad är egentligen ett kreditupplysningsföretag? Jo, ett kreditupplysningsföretag tillhandhåller information om både privatpersoner och företag till tex banker eller andra lån- och kreditgivare för att de ska få hjälp att bedöma om du är kreditvärdig och om de ska bevilja dig lånet eller krediten. När du går till banken för att ta ett lån, tar banken en kreditupplysning [LÄNK] på dig och får då informationen just om dig från tex UC. Det är alltså inte kreditupplysningsföretaget som tar upplysningen på dig, utan vi agerar som en ”mellanhand” mellan information och banken eller kreditgivare.

Alla kreditupplysningsföretag lyder under lagar som Kreditupplysningslagen (KUL) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som ger oss rätten att tillhandhålla den information som finns hos oss.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kreditupplysningslagen/

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

Alla svenska kreditupplysningsföretag har också en skyldighet, enligt lag, att skicka en upplysningskopia till dig när en upplysning har gjorts. Upplysningskopian skickas via post till din folkbokföringsadress. Du kan också aktivera en digital brevlåda, tex Kivra, eller aktivera UCs egen tjänst Digital brevlåda, och få upplysningskopian dit. 

Om du vill ta reda på varför en upplysning har blivit gjord ska du alltid kontakta kreditgivaren eller banken i fråga. Det står alltid på kopian av kreditupplysningen vem du som kund först ska kontakta för frågor eller funderingar.

Du kan alltid beställa en upplysning på dig själv via vår hemsida Min upplysning. Detta påverkar inte din kreditvärdighet.  

Du kan också beställa ett registerutdrag, om du exempelvis behöver papper för utlandsbanker, eller du ska köpa ett hus utomlands och banken behöver se dina krediter. Du beställer detta via vår kundservice och kan fås på svenska eller engelska.

Laddar